10.10.2020

 

2. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), Skowrońska spółka komandytowo-akcyjna
(dalej Spółka), po raz drugi informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku
prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy
akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym
mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę
wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata
ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki po raz drugi wzywa wszystkich
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki
przy ul. F. Ratajczaka 31/10 w Poznaniu (61-816) tak by mogły być przekształcone w formę zapisu
elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem
wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod
numerem telefonu: 608 021 530.

 

24.09.2020

 

  1. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), Skowrońska spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. F. Ratajczaka 31/10 Poznań (61-816), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 608 021 530.